Welcome To NMS Lao Sole Co.,Ltd.

ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ ລາວ ຈຳກັດ

ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

company_president

Alivanh SHITHALA

シータラ アリワン

Managing Director

ໄດ້ຈັດສົ່ງຜູ້ຝຶກງານດ້ານເຕັກນິກ

455ຄົນ

ແນະນຳກ່ຽວກັບອໍເດີໜ້າວຽກທີ່ເຂົ້າມາລ່າສຸດ

ເຈົ້າສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກວຽກໄດ້ຢູ່ໜ້ານີ້

ຫຼັງຈາກຕື່ມແບບຟອມແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ສົ່ງເຂົ້າທີ່ຢູ່ອີເມວຂ້າງລຸ່ມນີ້ ພ້ອມທັງລະບຸໜ້າວຽກທີ່ເຈົ້າສົນໃຈສະໝັກ

email: info@nmslao.com

ຈະຕິດຕໍ່ກັບພາຍຫຼັງ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ຕິດຕໍ່ຫາເຮົາ

021-316-704

ການບໍລິການຂອງເຮົາ

thailand_flag

ບໍລິການ ດຳເນີນເອກະສານ MOU ແລະ ຈັດຫາງານແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ.

lao_flag

ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນລາວ, ຝາກຊີວິສຳຫຼັບຄົນວ່າງງານ ແລະ ນັກສືກສາຈົບໃຫມ່, ຊອກຫາພະນັກງານ ສຳຫຼັບກຸ່ມບໍລິສັດ

japan_flag

ບໍລິການ ສົ່ງແຮງງານໄປເຝິກງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ·

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການກັບເຮົາ

5 ເຫັດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງເລືອກເຮົາ

  • ເຮົາສົ່ງອອກແຕ່ແຮງງານຄຸນນະພາບຕາມກຳນົດເວລາ

  • ແຮງງານຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຣົມທຸກຄັ້ງຈາກທີມງານກ່ອນອອກ

  • ມີການຮັບປະກັນແຮງງານຕາມເງືອນໃຂສັຍຍາທັ້ງສອງຝ່າຍ

  • ແລ່ນເອກະສານວ່ອງໄວທັນໃຈຕາມກຳນົດເວລາ

  • ມີສາຂາຫຼາຍກວ່າ 55 ສາຂາໃນ  7 ໃນທະວິບເອເຊຍ